بایگانی همه چیز راجع به زردی نوزادان

تاثیر زردی بر مغز نوزاد
نوزادان

تاثیر زردی بر مغز نوزادان

تاثیر زردی بر مغز نوزادان اکثر نوزادان وقتی به دنیا می آیند دچار زردی می شوند و گاهی می توان از روی رنگ زردی که