بایگانی قرص آهن برای کودکان

قرص آهن برای کودکان
کودکان

فواید و عوارض قرص آهن برای کودکان

اهمیت و نقش آهن در رشد کودک عنصر آهن به عنوان یک ماده معدنی نقش اساسی در ساختار میوگلوبین، هموگلوبین و آنزیم های اثرگذار در تنفس سلولی دارد. این