بایگانی عوامل زردی در نوزادان

زردی نوزاد
بیماری های اطفال

زردی در نوزادان

زردی در نوزادان بیماری زردی به معنای زرد شدن پوست نوزاد و قسمت سفید چشم است که نشانه ای از افزایش بیش از حد ماده