بایگانی ضایعات پوستی در نوزادان

خال عروقی در نوزادان
بیماری های اطفال

خال عروقی در نوزادان

خال عروقی در نوزادان گاهی بعد از تولد نوزاد و یا چند ماه بعد از تولد ضایعاتی بر روی پوست کودک نمایان می شود .