خال عروقی در نوزادان

خال عروقی در نوزادان گاهی بعد از تولد نوزاد و یا چند ماه بعد از تولد ضایعاتی بر روی پوست کودک نمایان می شود . این ضایعات گاه می توانند خطر ناک باشند و گاهی هم بی خطر . اگر شما هم اطلاعی برای شناخت تفاوت خال در کودکان و یا توده های عروقی ندارید […]

read more »
Call Now Button