بایگانی روند تنفس کودکان

علت بد نفس کشیدن نوزاد
تنفسی

علت بد نفس کشیدن نوزاد

علت بد نفس کشیدن نوزاد تنفس تند نوزاد و یا بد نفس کشیدن نوزاد می تواند  ناشی از عوامل مختلفی باشد.  توجه به روند طبیعی