بایگانی دیسترس تنفسی در کودکان

دیسترس تنفسی در کودکان
تنفسی

دیسترس تنفسی در کودکان

دیسترس تنفسی در کودکان معمولا به دلیل بیماری های مربوط به قسمت های بالایی و یا پایینی مجاری تنفسی رخ می دهد . دکتر علی