بایگانی جلوگیری از رفلاکس

رفلاکس نوزاد
بیماری های اطفال

رفلاکس در نوزادان

رفلاکس اتفاقی است که تقریبا همه نوزادان را درگیر می کند و باعث می شود شیر از معده کودک برگردد که این مسئله باعث ناراحتی