بایگانی تنگی رگ قلب در نوزادان

بیماری مادرزادی قلب در نوزادان
بیماری های اطفال

بیماری مادرزادی قلب در نوزادان

بیماری مادرزادی قلب در نوزادان علائم بیماری مادرزادی قلب در نوزادان چیست؟  آیا درمانی برای تنگی رگ  قلب در نوزادان وجود دارد ؟ انواع بیماری