تشنج در کودکان

تشنج در کودکان مغز به عنوان مرکز فرماندهی در  بدن انسان علاوه بر تحریک غدد مختلف ،بسیاری از اعمال کودکان را کنترل می کند . مغز مسئولیت اعمالی چون:  محاسبات اعمال پیچیده تفکر و گویش حافظه و یادگیری عواطف و احساسات و بسیاری از اعمال دیگر است . تمام این کارها توسط امواج الکتریکی مختلفی […]

read more »
Call Now Button