بایگانی التهاب گوش

التهاب گوش در کودکان
بیماری های اطفال

التهاب گوش در کودکان

التهاب گوش در کودکان در کودکان ،غالبا التهاب اندک گوش دیده می شود . یعنی به عبارتی تا 3 و 4 سالگی گوش های کودکان