بایگانی اختلات صوتی و کلامی بر اثر ناشنوایی

اختلالات-شنوایی-اطفال
سایر بیماری ها

اختلالات شنوایی اطفال

اختلالات شنوایی اطفال اختلال شنوایی قابل توجه در هنگام تولد ،در 0/8 تا 2/3 نفر از هر 1000 نوزاد در اروپا وجود دارد . در