درباره دکتر

دکتر فرجی

دکتر علی فرجی

متخصص کودکان و نوزادان

– موسس و رییس هیات مدیره درمانگاه کودکان ارمغان سلامت
– مشاور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
– رییس اداره نظارت و بازرسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
– دبیر کمیته تحقیق و توسعه معاونت درمان دانشگاه

اطلاعات کاری

سوابق علمی

کتاب ها