لوزه سوم در کودکان

لوزه سوم در کودکان لوزه ها و آدنوئید های بزرگ در کودکان ممکن است  به دلیل عفونت ها ایجاد شوند ، در مواردی نیز ممکن است  کودک به طور طبیعی لوزه سوم داشته باشد . پیشرفت لوزه سوم می تواند علائمی مثل : دشواری تنفس یا بلع گلودرد گاهی اوقات عفونت گوش  سینوس و آپنه […]

read more »
Call Now Button